Основният проблем при изготвянето на доброволните споразумения е в съчетаването на различните слоеве информация, които се използват за очертаването на имотите. Имате различна информация от цифрова снимка, граници по КВС, очертани имоти в ИСАК, допустими и недопустими за обработване имоти, обработваеми  и необработваеми площи и т.н.

Повечето земеделски производители не обработват земите в реални граници. Много от тях за удобство обработват съседни имоти, някои от които не са наели от собственика, а са заменили с друг земеделски производител, за когото са били по-удобни за други имоти. По този начин масивите по ползване могат да включват имоти, които не фигурират в договорите, сключени от конкретния земеделски производител.

Различните размери, форма и точно местоположение, отбелязани в различните регистри, водят до проблеми със законното определяне на допустимите за обработване земи и точните граници на масивите по ползване на конкретния земеделски производител, а това от своя страна води до спорове с други земеделци, неизплащане на субсидии за тези неизяснени имоти и части от имоти.

За да се решат тези и още много проблеми ВА Консулт ООД създаде „Комасации”. Софтуерът разрешава всички тези проблеми на земеделските производители като им помага да изготвят лесно и бързо споразумението си в одобрен от МЗГ формат.

Не всеки собственик изпълнява задълженията си по чл.37б, т.е. не подава декларация или декларацията не е за всички имоти.

Липсата на съгласуваност между собствениците може да създаде допълнително объркване на информацията между ползвателите, т.е. за 1 имот да са подписани едновременно няколко договора за ползването му или на негови „идеални“ части.

За да се поддържа коректност на регисъра в системата на Общинските служби тези случаи въобще не могатда се регистрират.

Необходимо е „предварително подготвяне на информацията“.

При тази подготовка трябва да се имат в предвид всички водени от ОбСЗ регистри – на собственост, на ползване, на реално състояние на имота (агротехническо състояние – пустеещ, използваем), трябва да бъдат „изключени имотите които ще се обработват в реални граници“.

От гледна точка на технологичното време за обработка на информацията е необходимо да се „приемат“ в електронен вид и данните за сключените договори за аренда/наем. Към текущия момент няма официален „защитен формат“, за приемане на необходимите данни

Съгласно действащото законодателство не е изяснено кой и как трябва да направи тази подготовка. ОбСЗ не разполага с необходимия за това софтуер.

 

 

 

Тъй като в 37(в)ал(2) се допуска да се създават частични споразумения, т.е. само за 2/3 от общата площ на землището – това създава допълнително напрежение за останалата 1/3. Иначе казано ако даден имот „попада“ в масив, който не е обект на споразумение под каква форма той ще бъде „компенсиран“ с „бяло петно“.

 

Проблемът: В крайна сметка споразумението едновременно се „ръководи“ ,“ подисва“ и после „се представя на“, но е „доброволно“ ...

В споразумението не могат да се включват имоти които се обработват „в реални граници“. Т.е. ако ЗП притежава „собствена земя“ тя е или не е предмет на споразумения. Големия конфликт настъпва, когато има претенции за „конкретен масив по ползване“ и когато земята не е с еднакво качество в рамките на землището.

Спаси субсидия

АГРОСИСТЕМИ

Агромениджър

Арендатор

Земеделска къща